"De bibliotheek is de enige plek waar je de beste verhalen kunt vinden zonder gestoord te worden door de hoofdpersonages"

De Bibliotheek Lingewaard

1

ruim 4 miljoen
bibliotheekleden

Waar zijn bibliotheken goed voor?

Het antwoord op de vraag: waar zijn bibliotheken goed voor, is snel te geven:  ruim 4 miljoen
bibliotheekleden kunnen het niet bij het verkeerde eind hebben. In totaal wordt de bibliotheek maar
liefst 90 miljoen keer per jaar bezocht. Daarmee behoort de openbare bibliotheek tot de meest
bezochte culturele instelling van ons land.
Toch neemt het draagvlak van de bibliotheek als gesubsidieerde instelling af. Steeds vaker worden
kritische kanttekeningen geplaatst bij het maatschappelijk nut van bibliotheken. Wat stelt de
informatiefunctie nog voor, nu alles op internet te vinden is? Leesbevordering? Is dat niet een taak
voor het onderwijs?  En boeken uitlenen is door de komst van het e‐book toch een aflopende zaak?
Waarom moet de samenleving trouwens meebetalen aan een persoonlijke dienstverlening waar
‘consumenten’ zelf geld voor neer kunnen tellen? 

2

vernieuwingsproces

Maatschappelijke en technologische veranderingen

Het valt niet te ontkennen: door alle maatschappelijke en technologische veranderingen schudt de
bibliotheek op haar grondvesten. Enige jaren geleden is daarom een vernieuwingsproces op gang
gekomen. Bibliotheken opereren nu in een spanningsveld tussen traditie en verandering: jaarlijks
worden nog miljoenen uitleningen geteld, terwijl er ondertussen hard gewerkt wordt aan nieuwe
manieren om de maatschappelijke taak van de bibliotheek vorm te geven.  
Want één ding is zeker: die taak is onverminderd van kracht. De bibliotheek is er om mensen te
ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling, gedurende iedere fase van hun leven. Het gaat om
emancipatie: het stimuleren van zelfstandigheid, gelijkwaardigheid en participatie, zodat burgers
volwaardig aan de samenleving deel kunnen nemen.
In de Engelse taal is daar een mooi woord voor: empowerment. Het betekent: mensen helpen om in
hun kracht te gaan staan en zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven. Waarom is dat belangrijk? Omdat de overheid steeds meer overlaat aan de eigen
verantwoordelijkheid van burgers.

Statistieken

De cijfers over de boekenmarkt

Hierbij presenteert Stichting CPNB de cijfers over de boekenmarkt van het voorbije jaar, die worden samengesteld door KVB Boekwerk. Meer cijfers over de marktontwikkelingen zijn beschikbaar via: website van KVB boekwerk

Lezers kochten 43 miljoen boeken, 0,4% meer dan in 2021.

Eveline Aendekerk
CPNB-directeur

Boekenmarkt is in omzet 2,7% gestegen.

Eveline Aendekerk
CPNB-directeur

Markt Nederlandstalige boek krimpt, één op de vijf verkochte boeken is anderstalig.

Eveline Aendekerk
CPNB-directeur

Er zijn 51 miljoen fysieke boeken uitgeleend aan leden van de openbare bibliotheek, 34% meer dan in 2021.

Eveline Aendekerk
CPNB-directeur

3,4 miljoen 

Nederlanders zijn lid van de bibliotheek

43,2 miljoen

Boeken verkocht in Nederland (2022)

22.000

actieve auteurs en vertalers (2017)

51 miljoen

fysieke boeken uitgeleend aan leden van de openbare bibliotheek

1

lezen is een democratische recht

De openbare bibliotheek ondersteunt mensen in hun informatiebehoefte

Als burger moet je in staat zijn om bewust, kritisch en actief in de
maatschappij te participeren: door in je eigen onderhoud te voorzien, door sociaal betrokken te zijn,
door je democratische rechten uit te oefenen en door je voortdurend te blijven ontwikkelen. Dat
vraagt nogal wat van burgers. Je hebt kennis, vaardigheden en onderscheidingsvermogen nodig. En
goed geïnformeerd zijn is daarbij een basisvoorwaarde.  
De openbare bibliotheek ondersteunt mensen in hun informatiebehoefte en in hun persoonlijke
ontwikkeling. Ongeacht hun afkomst en achtergrond en ongeacht eventuele belemmeringen, zoals
niet kunnen lezen of geen geld hebben. Want de bibliotheek schept gelijke kansen voor iedereen.
In  ‘Waar zijn bibliotheken goed voor’ gaan we nader in op het belang van de bibliotheek voor
burgers, voor de samenleving als geheel en voor de vitaliteit van de lokale gemeenschap.  
Er is namelijk een duidelijke relatie tussen de persoonlijke ontwikkeling van individuen en de mate
waarin zij geworteld zijn in hun eigen gemeenschap. Als mensen de gelegenheid krijgen zich te
ontplooien, dan versterkt dit hun kansen in de maatschappij, hun zelfbewustzijn en hun
gemeenschapszin. Zij ontwikkelen zich tot actieve en verantwoordelijke burgers en oefenen zo een
positieve invloed uit op hun omgeving. Door mensen in hun kracht te zetten, draagt de bibliotheek
dus bij aan de maatschappelijke, economische  en culturele vitaliteit van de gemeenschap waar die
mensen deel van uit maken.

2

gemeentelijke beleidsdoelen

De bibliotheek maakt de samenleving beter

De bibliotheek maakt mensen, dorpen en steden beter, de bibliotheek maakt de samenleving beter.  
Gevoegd bij het openbare karakter, de laagdrempeligheid en het grote publieksbereik, is de
bibliotheek een niet weg te cijferen partner in het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelen.  

Hoe snel de wereld om ons heen ook verandert, één ding is zeker: we blijven gewoon mensen. En
wat de meeste mensen willen, is eigenlijk heel simpel:  een veilige omgeving, familie en vrienden die
van je houden, zinvol werk waardoor je in je eigen onderhoud kunt voorzien.  
Zelfontplooiing is daarin essentieel: om je eigen talenten te ontwikkelen, om te ontdekken hoe de
samenleving in elkaar zit en wat jouw plek daarin is.  
De bibliotheek ondersteunt mensen in hun persoonlijke ontwikkeling. Lezen, leren, cultuur en
ontmoeting worden ingezet om mensen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Gedurende elke
fase van hun leven. 

Het begint allemaal met lezen en schrijven. Zonder goede beheersing van deze vaardigheden is het
niet mogelijk jezelf te ontwikkelen en te participeren in de samenleving.  De bibliotheek schenkt
daarom extra aandacht aan de leeftijdsgroep van 0 tot 18 jaar. Voor hen is een doorlopend aanbod
van ondersteunende en bij het taalonderwijs aansluitende programma’s beschikbaar. Deze worden
in nauwe samenwerking met gemeenten, consultatiebureaus en onderwijsinstellingen opgezet.  
De bibliotheek helpt scholen om de resultaten voor taal te verbeteren door het stimuleren van het
zogenaamde ‘vrije lezen’ op school en thuis. Lezen heeft niet alleen een aantoonbaar positief effect
op de taalvaardigheid van kinderen; het stimuleert ook hun interesses en hun inlevingsvermogen in
anderen.

Adressen & Openingstijden

Een bibliotheek is als een snoepwinkel, maar in plaats van suikerhoudende lekkernijen, zijn het boeken die je zoet smaken

Bekijk hieronder onze vestigingen

Bibliotheek Huissen 

Openingstijden
 
Bibliotheek Huissen 
Markt 13
6851 AG Huissen
tel: 026-3250508 fax: 026-3251378 
voor route: plattegrond Huissen
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
14.00 - 17.00 uur
14.00 - 17.00 uur
14.00 - 17.00 uur
14.00 - 17.00 uur 
10.00 - 20.00 uur1
11.00 - 14.00 uur

Bibliotheek Bemmel

Dorpsstraat 84
6681 BP Bemmel
tel: 0481-461618 fax:0481-450756 
voor route: plattegrond Bemmel
Maandag 
Dinsdag  
Woensdag  
Donderdag   
Vrijdag 
Zaterdag 
14.00 - 17.00 uur
14.00 - 20.00 uur
14.00 - 17.00 uur
14.00 - 17.00 uur
14.00 - 17.00 uur
11.00 - 14.00 uur

Bibliotheek Gendt

Schoolstraat 2
6691 XS Gendt
tel: 0481-421838 
voor route: plattegrond Gendt
Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 
14.00 - 17.00 uur
gesloten
10.00 - 12.00 en 14.00 - 17.00 uur
gesloten
14.00 - 17.00 en 18.00 - 20.00 uur

Bibliobus

Locatie: Basisscholen De Doornick en Merlijn Doornenburg                             

Woensdag
08.45 - 10.15 uur

Locatie: Basisschool De Marang Angeren                       

Woensdag
10.30 - 12.00 uur

Locatie: Basisschool ''t Panneke" Haalderen

Dinsdag
14.55 - 16.15 uur

.

"Een bibliothecaris zei ooit tegen me: 'Weet je, boeken zijn net als vrienden. Ze zullen je nooit in de steek laten... tenzij je ze te laat terugbrengt."

staff

De Bibliotheek Lingewaard

Bibliotheek aan Huis, een extra service

Is het lastig om naar de bibliotheek te komen?
Meldt u aan als Lezer voor Bibliotheek aan Huis

In Lingewaard is een groep van vrijwilligers die actief zijn bij Bibliotheek aan Huis. Zij zorgen ervoor dat mensen die de bibliotheek niet meer kunnen bezoeken, tóch boeken en andere materialen kunnen lenen. De materialen worden dan thuis bezorgd door de vrijwilliger.

Er is ruimte voor meer lezers. Bij deze dus een oproep aan iedereen die graag leest, maar vanwege langdurige ziekte, handicap of ouderdom aan huis gebonden is. Nieuwe lezers die zich aanmelden krijgen een vrijwilliger toegewezen. Bibliotheek aan Huis is een extra service van Bibliotheek Lingewaard. Er zijn aan deze dienst geen extra kosten verbonden. 

Uitleenreglement Bibliotheek Lingewaard

 Algemeen - openingstijden

Artikel 1

De vestigingen van de bibliotheek worden in stand gehouden door Bibliotheek Lingewaard.
De bibliotheek is toegankelijk tijdens de vastgestelde openingstijden. De openingstijden worden op een voor de bezoekers zichtbare plaats aan of in het gebouw vermeld. Deze openingstijden kunnen door de directie van de Bibliotheek Lingewaard eenzijdig worden gewijzigd.
Het gebruik

Artikel 2

De Bibliotheek Lingewaard stelt collecties boeken, dagbladen, periodieken en audiovisuele materialen beschikbaar, die actueel en representatief zijn voor het culturele veld. Tevens zijn er pc's te gebruiken voor het surfen op internet.
Gebruik van de beschikbare materialen binnen een van de gebouwen van de Bibliotheek Lingewaard is niet gebonden aan een bewijs van inschrijving. Lenen van beschikbaar materiaal is alleen mogelijk voor degenen die als lener zijn ingeschreven.
Het inschrijven als lener van Bibliotheek Lingewaard 

Artikel 3

Inschrijven als lener vindt plaats door registratie als lener bij Bibliotheek Lingewaard (met opgave van naam, adres, woonplaats, geboortedatum enz.) Bij inschrijving dient een deugdelijk legitimatiebewijs getoond te worden. Voor personen vanaf 18 jaar geldt een contributieplicht. Voor bepaalde groepen leners kunnen kortingen worden gegeven op het vastgestelde contributiebedrag. Het personeel verstrekt inlichtingen omtrent de hoogte van de contributiebedragen.
Na inschrijving verstrekt Bibliotheek Lingewaard een op naam van de lener gesteld inschrijvingsbewijs aan de lener, welk inschrijvingsbewijs eigendom blijft van Bibliotheek Lingewaard.
Inschrijving of verlenging daarvan vindt als regel plaats voor de duur van een jaar, te rekenen vanaf de dag van inschrijving of verlenging daarvan. Uitzonderingen op deze regel zijn in bijzondere gevallen mogelijk (vakantieabonnement bv.).
De inschrijving wordt stilzwijgend verlengd voor de duur van steeds een jaar. Schriftelijke opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. (binnen twee weken na ontvangst acceptgiro)
De lener dient het inschrijvingsbewijs terug te geven bij het einde van de inschrijving als lener. Ook een niet (meer) geldig inschrijvingsbewijs dient te worden ingeleverd.
In geval van verlies of diefstal van het inschrijvingsbewijs dient de lener hiervan onmiddellijk melding te maken bij Bibliotheek Lingewaard.
De lener, op wiens naam het inschrijvingsbewijs is gesteld, is aansprakelijk voor op het inschrijvingsbewijs geleend materiaal, indien hij/zij van verlies of diefstal niet onverwijld mededeling heeft gedaan bij Bibliotheek Lingewaard.
De contributie voor een lener van 18jaar en ouder is bij vooruitbetaling verschuldigd. Ingeval van verlenging van de inschrijving wordt het recht van de lener om materiaal te lenen opgeschort zolang de jaarlijkse contributie nog niet is voldaan. Schorsing is eveneens mogelijk indien de lener nog andere schulden heeft aan de Bibliotheek Lingewaard.
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de directie van Bibliotheek Lingewaard.
Minderjarigen, die zich als lener hebben laten inschrijven en registreren en materialen te leen hebben ontvangen, worden geacht te hebben gehandeld met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Goedkope webhosting

Hoe goed is jouw webhoster?

Snelle en betaalbare webhosting is belangrijk voor uw website. Of u nu in Lingewaard woont of elders in Nederland een snelle website is van uiterst belang. Goedkope Web Hosting is een betrouwaar provider met laagste prijzen voor wordpress hosting

Website onderhoud
Lees verder waarom het belangrijk is om je wordpress website te  onderhouden.
Webhosting ook in Lingewaard
Overzicht Goedkoopste webhosting in uw regio.

Het lenen van materialen uit Bibliotheek Lingewaard

Artikel 4

Ieder als lener van de Bibliotheek Lingewaard ingeschreven persoon heeft het recht materialen te lenen maar mag niet meer materialen tegelijk in leen hebben dan is bepaald door de directie.
Bij het lenen van materialen dient de lener zich te overtuigen van de goede staat ervan.
Materialen worden alleen uitgeleend als een geldig bewijs van inschrijving wordt getoond.
Voor bepaalde media kan leengeld worden geheven.
Het doorlenen aan "derden" van de bibliotheek Lingewaard geleende materialen is niet toegestaan.
De lener is aansprakelijk voor iedere beschadiging of verontreiniging van het geleende materiaal die bij het terugbrengen wordt geconstateerd.
Onherstelbaar beschadigd of verloren gegaan materiaal moet worden vergoed tot een bedrag dat wordt vastgesteld op basis van de vervangingskosten. Van beschadigd materiaal moeten reparatiekosten worden vergoed. Materialen blijven eigendom van de Bibliotheek Lingewaard.
Indien door de lener een vergoeding is betaald voor verloren gegaan materiaal wordt het eenmaal betaalde bedrag voor vergoeding niet gerestitueerd ingeval het materiaal door de lener wordt teruggevonden.
 Het reserveren en aanvragen van materialen uit of via Bibliotheek Lingewaard

Artikel 5

Het is mogelijk bepaalde materialen te reserveren of aan te vragen uit andere bibliotheken.
Administratie- en/of portokosten voor materialen van buiten de Bibliotheek Lingewaard worden in rekening gebracht.
In geval van niet gehonoreerde aanvragen worden deze bedragen niet gerestitueerd.
Fotokopieën van materialen kunnen worden besteld.
De kosten van de fotokopieën worden aan de aanvrager in rekening gebracht.
Indien uitlenende cq. leverende instanties tarieven berekenen voor het honoreren van aanvragen of informatieverstrekkingen kunnen deze tarieven worden doorberekend aan de lener.
De uitleentermijn

Artikel 6

De uitleentermijn bedraagt voor geschreven media 4 weken. Voor andere materialen kan een andere uitleentermijn gehanteerd worden.
Verlenging van de uitleentermijn kan 1 keer geschieden.
Indien het betreffende materiaal door een andere lener is aangevraagd, is verlenging niet mogelijk.
Verlenging van de leentermijn kan door een bibliotheekmedewerker, door de lener zelf via internet en telefonisch gedaan worden.
Voor het overschrijden van de uitleentermijn wordt aan de lener een heffing in rekening gebracht.
Over de hoogte van de kosten kunnen inlichtingen ingewonnen worden bij het personeel.
Wanneer na twee schriftelijke aanmaningen het geleende materiaal niet wordt terugbezorgd, schakelt de Bibliotheek Lingewaard een incassobureau in. De incasso- en administratiekosten worden aan de lener in rekening gebracht.
Indien het materiaal niet terug komt is de Bibliotheek Lingewaard gerechtigd het materiaal te vervangen; de kosten die met een dergelijke vervanging zijn gemoeid zullen aan de lener in rekening worden gebracht.
Voldoening van deze kosten ontslaat de lener niet van zijn verplichting om de bedragen die hij op grond van art. 6e is verschuldigd te betalen.
 Adreswijzigingen / verhuizingen

Artikel 7

Adreswijzigingen dienen onverwijld aan de Bibliotheek Lingewaard doorgegeven te worden; hiervoor moet men het bewijs van inschrijving meenemen.
Bij verhuizing wordt een geldig inschrijvingsbewijs van elke openbare bibliotheek in Nederland voor de resterende geldigheidsduur overgenomen. 
Slotbepalingen

Artikel 8

Aanwijzingen van het dienstdoende personeel dienen te worden opgevolgd.
Het personeel heeft het recht bezoekers te vragen de in hun bezit zijnde materialen die eigendom zijn van Bibliotheek Lingewaard, waaronder hun bewijs van inschrijving, te tonen.
Het personeel kan diegenen die zich niet houden aan de bepalingen in dit reglement uitsluiten van het gebruik van Bibliotheek Lingewaard. Tegen deze maatregel staat beroep open bij de directie.
De directie van Bibliotheek Lingewaard is bevoegd de bepalingen van dit uitleenreglement van tijd tot tijd aan te passen, alsmede - indien bijzondere omstandigheden daartoe nopen of als tijdelijke voorziening - in een individueel geval van bepalingen in het reglement af te wijken. De directie kan dit ook doen in een aantal concrete gevallen of in een bepaalde categorie gevallen.
Bij oneigenlijk gebruik van de Bibliotheek kan het personeel de toegang ontzeggen.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie.
Procedures en tarieven zijn op deze website terug te lezen. zie: tarieven
Artikel 9

Door inschrijving verklaart de lener zich akkoord met de bepalingen van dit uitleenreglement.

Datum: 1 januari 2011

"Nederlandse bibliotheken zijn net als schatkamers, maar dan zonder piraten. Hier vind je geen goud en juwelen, maar een overvloed aan woorden en verhalen die wachten om ontdekt te worden. Het is een magische plek waar de stilte spreekt en de pagina's fluisteren"

staff

Klachtenregeling

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over of bezwaar tegen een regel c.q. beslissing van de Stichting Bibliotheek Lingewaard dan wel of het niet behoorlijk en/of deskundig handelen van een medewerker.

Hoe kan een klacht, tip of opmerking ingediend worden?
Een klacht kan kenbaar gemaakt worden door middel van:

Een telefonisch of mondeling gesprek met een bibliotheekmedewerker. Deze klachten worden in de praktijk ter plekke opgelost.
Een schriftelijke reactie. Dit kan per brief, per e-mail, via het standaard reactieformulier.

Tips en opmerkingen kunnen alleen schriftelijk worden ingediend.

Wat gebeurt er verder met een idee of opmerking?
Alle ideeën en opmerkingen die bij een bibliotheekvestiging binnenkomen, worden door de medewerker van het inlichtingenbureau in de betreffende vestiging ingenomen.

Wat gebeurt er verder met een klacht?
Alle klachten die bij een vestiging van Lingewaard binnenkomen, worden door de klachtencoördinator in behandeling genomen. De coördinator gaat allereerst na of de klacht ontvankelijk is. Een klacht kan niet ontvankelijk zijn omdat de klacht geen betrekking heeft op de Stichting Bibliotheek Lingewaard. De indiener van de klacht ontvangt hierover bericht.

Wordt een klacht wel ontvankelijk verklaard dan wordt deze onderzocht door de coördinator.


Het verloop van de klachtenprocedure

Mondelinge klachten
De medewerker probeert in eerste instantie de klacht direct mondeling op te lossen.
Lukt dit niet dan wordt: 

Een standaard reactieformulier ingevuld en de klacht door de klachtencoördinator in behandeling genomen.
De klachtencoördinator probeert klacht in overleg met klager op te lossen.
Wordt de klacht door de klachtencommissie in behandeling genomen zie: schriftelijke klachten.

Schriftelijke klachten
Dit kan per brief, via het standaard reactieformulier dat u in de vestigingen vindt en via e-mail.                                                                                                                           
Na ontvangst van een schriftelijke klacht ontvangt de indiener binnen drie dagen een bevestiging door de medewerker secretariaat, waarin wordt vermeld dat de klacht in behandeling is bij de klachtencoördinator en dat er naar gestreefd wordt om de klacht binnen 3 weken op te lossen. 
Uw klacht kan ook via het klachtenformulier op deze site worden ingediend.       
Alle schriftelijke klachten die bij de Stichting Bibliotheek Lingewaard worden ingediend, worden onder verantwoordelijkheid van de klachtencoördinator in behandeling genomen. Anonieme klachten worden nimmer in behandeling genomen.
De klacht wordt door de directeur in beginsel in behandeling gegeven aan klachtencoördinator.
Zo nodig wordt aan de klager telefonisch of middels een gesprek om toelichting gevraagd. Bij een gesprek is de betrokken medewerker aanwezig om zijn/haar visie te geven op het gebeurde.
De coördinator neemt een beslissing over de gegrondheid van de klacht en de mogelijk te nemen maatregelen.
De klant wordt naar gelang de aard van de klacht mondeling dan wel schriftelijk.
Is de klacht niet binnen drie weken op te lossen, dan wordt de klager hiervan op de hoogte gesteld.

In beroep gaan
Mocht een klant niet tevreden zijn over de wijze van afhandelen of over het besluit van de klachtencommissie dan kan deze zich wenden tot de directeur van de Stichting Bibliotheek Lingewaard. De directeur bekijkt de zorgvuldigheid van de procedure en de beslissing opnieuw.
De klant ontvangt hierover binnen 4 weken bericht.
Tijdens de periode van de behandeling van het beroep door directeur blijft het besluit van de klachtencommissie ten aanzien van de klacht gehandhaafd.

Slotbepalingen
In alle gevallen waarin deze regel niet voorziet beslist de directeur.

in de media

Internationale aandacht voor ons bibliotheekposter

Bron: Bibliotheek Poster in het Nieuws

Op de cover van de IFLA newsletter prijkte onlangs de anti-bezuinigingsposter van Biblioservice Gelderland. Zie de website van IFLA (PDF). De poster met daarop een kind verkleed als duiveltje was oorspronkelijk gemaakt voor de Bibliotheek Lingewaard, maar die keurde het concept af.

Duiveltje of een boos meisje?

Consultant marketing van Biblioservice Gelderland, Barbara van Stijn, vertelt dat de bibliotheek niet koos voor het duiveltje, maar voor een boos meisje (PDF). 'Het duiveltje is eigenlijk het afgekeurde concept. We hebben die poster hier in het gebouw opgehangen en hebben daar ontzettend veel leuke reacties op gekregen. Zo dacht het personeel bijvoorbeeld dat de poster van de VOB afkomstig was. Op dit moment wordt de poster gebruikt door Bibliotheek Achterhoekse Poort en onze Gelderse bibliobussen.'

Poster bieb_moet_blijven_mail

Met de poster wil de Bibliotheek Lingewaard de protesten tegen de bezuinigingen kracht bijzetten. Van Stijn: ‘Het College van Burgemeester en Wethouders liet de bibliotheek weten dat het de gemeenteraad gaat voorstellen dat er één bibliotheek voor de hele gemeente Lingewaard komt met ingang van 2013. Vervolgens kwam Biblioservice met de bibliotheek in gesprek omdat ze een aansprekend actiebeeld met een slogan wilde hebben. Al snel kwam naar voren hoe kinderen eigenlijk altijd de dupe worden van de bezuinigingen, helemaal als ouders niet zo kapitaalkrachtig zijn. En een bieb voor de hele regio wordt een behoorlijk eindje fietsen.'

Biblioservice medewerker Ingrid Bon is in juni gekozen als lid van het IFLA Governing Board en heeft de redactie van de newsletter getipt. Die vond de poster vervolgens zo leuk dat ze het duiveltje ook op de cover geplaatst hebben. Geïnteresseerde bibliotheken kunnen gratis van de poster gebruik maken.

To the Top